Deutsch Drei Digital

Læreplan i Programfag tysk Nivå III

Utdrag fra læreplanen.

Fagkoder: skriftlig: PSP5071
Muntlig: PSP5072

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 1. august 2006

 

Formål

Læreplanen for programfaget fremmedspråk omfatter språk med ulik lingvistisk opphav og fra ulike geografiske områder.

I et samfunnsperspektiv er det viktig å beherske flere språk. Det er en forutsetning for samkvem og samarbeid innen handel, reiseliv, kultur, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Programfaget skal gi grunnlag for å kunne kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i eget land og i målspråksområdet. God kompetanse i språk vil også kunne være grunnlag for aktiv deltakelse i demokratibyggende virksomhet på tvers av landegrenser og kulturforskjeller.

Fremmedspråk er både et dannelsesfag og et humanistisk fag. Programfaget skal gi muligheter til opplevelser, glede og personlig utvikling, samtidig som det åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier i flere språkområder. Kompetanse i språk og kultur skal gi den enkelte mulighet til å forstå, leve seg inn i og verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur. Programfaget kan også bidra til å utvikle interesse og toleranse, fremme innsikt i egne livsvilkår og egen identitet, og bidra til leseglede, kreativitet, opplevelse og personlig utvikling.

Opplæringen i fremmedspråk skal bygge på eksisterende kommunikative ferdigheter og innsikt i språk og språkbruk. Språkkompetanse og innsikt i egen språklæring kan også danne grunnlag for å lære språk i et livslangt perspektiv. Opplæringen i fremmedspråk skal tilrettelegges praktisk og ved bruk av ulike medier. På det høyeste nivået kan språket tas i bruk også i opplæringen i andre fag.

 

Struktur

Programfaget fremmedspråk består av tre programfag: Fremmedspråk nivå I, Fremmedspråk nivå II og Fremmedspråk nivå III.  Fremmedspråk nivå I har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk nivå II bygger på Fremmedspråk nivå I og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå II.  Fremmedspråk nivå III bygger på Fremmedspråk nivå II i videregående opplæring.

Programfag Hovedområder
Fremmedspråk nivå III Språklæring Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn

Timetall

Timetall er oppgitt i 60 minutters enheter

Fremmedspråk nivå III:     140 årstimer (svarer til 5 uketimer)

 

Hovedområder

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. I hovedområdet inngår strategier som vil kunne øke læringsutbyttet i faget: bevisst bruk av hensiktsmessige læringsstrategier, definering av egne læringsbehov, formulering av mål, valg av arbeidsmåter, bruk av hjelpemidler og vurdering av arbeidsprosess og måloppnåelse. Sentralt i hovedområdet er tilegnelsen av et variert ordforråd, språkstrukturer på setnings- og tekstnivå og innsikt i bruk av språket. Utforsking av likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket inngår i hovedområdet språklæring. Kritisk bruk av ulike kilder inngår også.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlige framstillinger og muntlig spontan samhandling som er knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar som ordforråd, setningsbygging og tekstsammenheng, språklige ferdigheter og kommunikasjonsstrategier som er nødvendige for å mestre ulike situasjoner.

Hovedområdet dekker bruk av språket i varierte og autentiske situasjoner og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Språk, kultur og samfunn

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det omfatter emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur og bevisstgjøring om kulturelle likheter og ulikheter og hva de betyr for kommunikasjon. I hovedområdet inngår også interkulturelle aspekter i møtet mellom egne kulturelle erfaringer, forutsetninger og holdninger og språkområdenes tekster og kulturuttrykk som film, sport, musikk og billedkunst. Hovedområdet omfatter også ulike typer tekster, nyhetsmedier og kulturelle uttrykksformer.


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av den praktiske språkkompetansen. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og bruke det nye språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å lytte, forstå og tale.

Å kunne lese i fremmedspråk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer å forstå, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt.

Å kunne regne i fremmedspråk er en forutsetning for å forstå og bruke fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målinger og grafiske framstillinger i hverdagslige sammenhenger

Å kunne bruke digitale verktøy i Fremmedspråk nivå Innebærer møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk

 

Kompetansemål

Fremmedspråk nivå III

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte erfaringer med egen språklæring  
 • definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt
 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk
 • utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket
 • vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere
 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere
 • delta i spontane samtaler og diskusjoner
 • fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • bruke språket med god uttale og variert intonasjon
 • bruke hensiktsmessige og varierte språkstrukturer og et variert ordforråd muntlig og skriftlig
 • gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig
 • tilpasse språket til formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner   
 • bruke hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier
 • forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger
 • anvende Internett og digitale verktøy i kommunikasjon med morsmålsbrukere og andre brukere av språket

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet
 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet
 • diskutere flerkulturelle forhold i målspråkområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte med andre kulturer
 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer
 • sammenligne og kommunisere om språk i Norge og i målspråksområdet
 • presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet

Karakterer

Fremmedspråk nivå III

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.

Eksamen

Fremmedspråk nivå III

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

Cappelen Damm